υψηλής αξίας εργαλεία...
με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Επιχειρησιακές Μελέτες

Επιχειρησιακές Μελέτες
Μία επιχειρησιακή μελέτη παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες με στόχο τη κάλυψη των αναγκών μίας επιχείρησης σχετικά με την οργάνωση, την ανάπτυξη αλλά και την έρευνα.

Η διάγνωση και αναλυτική καταγραφή των προβλημάτων και ευκαιριών βελτίωσης της οργάνωσης μίας επιχείρησης σε διαδικαστικό και τεχνολογικό επίπεδο, η σύνταξη ολοκληρωμένων μελετών, παρουσιάζοντας νέες προτάσεις σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία που θα πρέπει να υιοθετήσει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση, καθώς και η διαπίστωση των αναγκών για τεχνολογική αναβάθμιση και υιοθέτησης σύγχρονων τεχνολογιών, αποτελούν καίρια ζητήματα αναδιοργάνωσης και βιωσιμότητας για την επιχείρησης σας.

Η UMP αναλαμβάνει τη σύνταξη και εκπόνηση επιχειρηματικών μελετών ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες κάθε έργου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ιεράρχηση των έργων και δράσεων, στον χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό, τον εντοπισμό πηγών κάλυψης διάφορων αναγκών κ.α.

Με αυτόν τον τρόπο η UMP διασφαλίζει ότι οι Επιχειρησιακές Μελέτες που συντάσσει και εκπονεί είναι εργαλεία με μετρήσιμα αποτελέσματα και υψηλής αξίας.

    Υπηρεσίες επιχειρησιακών μελετών:
  • Μελετών Έρευνας Αγοράς
  • Μελετών Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας
  • Επιχειρησιακών Σχεδίων
  • Δημιουργία λύσεων
  • Βελτίωση της αποδοτικότητας