εαν υπάρχει η ευκαιρία να ενταχθείτε σε κάποιο πρόγραμμα επιδότησης...
...γιατί να μην την εκμεταλλευτείτε;

Επιδοτήσεις - Προγράμματα επιδοτήσεων

Στην UMP γνωρίζουμε πόσο αναγκαίος είναι ο συνεχής εκσυγχρονισμός της επιχείρησής σας, ο οποίος μπορεί να γίνει πολύ οικονομικότερα χάρη στα διάφορα προγράμματα που υλοποιούνται από τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας καθώς και από χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε.

Με συνεχή ενημέρωση, τα στελέχη της UMP, μπορούν να σας βοηθήσουν στην επιλογή του κατάλληλου προγράμματος για την καλύτερη και αποδοτικότερη ενίσχυση της επιχείρηση σας.

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την μελέτη και σύνταξη των κατάλληλων προσφορών για τις επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν υπηρεσίες internet, ανάπτυξη και εγκατάσταση λογισμικού καθώς επίσης και την προμήθεια hardware.

Εξειδικευμένοι συνεργάτες και στελέχη μας αναλύουν τις ανάγκες σας και συντάσσουν μαζί σας την πρόταση για την επιδότησή σας. Αποκτήστε ένα πλήρες πλάνο για την εξέλιξη και ανάπτυξη της εταιρίας σας.

Ζητήστε σήμερα να μάθετε περισσότερα για τις επιδοτήσεις που βρίσκονται σε ισχύ και τις υπηρεσίες που μπορούμε να σας προσφέρουμε. Αν υπάρχει η ευκαιρία να ενταχθείτε σε κάποιο πρόγραμμα επιδότησης, γιατί να μην την εκμεταλλευτείτε;

Δείτε τα διαθέσιμα επιδοτούμενα προγράμματα

  Μελέτη και ανάλυση έργου περιλαμβάνει:
 • Συλλογή και επεξεργασία των απαιτούμενων τυπικών δικαιολογητικών.
 • Δημιουργία επενδυτικού φακέλου προς διαρκή αναζήτηση επιδοτούμενου προγράμματος.
 • Παρουσίαση του προτεινομένου προς υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου.
 • Επισήμανση των αδυναμιών και ισχυρών σημείων του - βελτιστοποίηση.
 • Ανάλυση των στοιχείων του επιχειρηματικού σχεδίου και βαθμολόγηση αυτού με βάση τον επίσημο πίνακα κριτηρίων.
 • Αξιολόγηση της δυνατότητας υποβολής και υπαγωγής σε τρέχον επιδοτούμενο πρόγραμμα.
 • Άμεση ενημέρωσή σας οποτεδήποτε ανακοινωθεί πρόγραμμα στο οποίο μπορείτε να ενταχθείτε.

  Σύνταξη και υποβολή της πρότασης περιλαμβάνει:
 • Παροχή λίστας απαραίτητων και βοηθητικών δικαιολογητικών.
 • Κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου εκ μέρους μας.
 • Λήψη και οργάνωση των προσφορών του επενδυτικού σχεδίου.
 • Τεκμηρίωση βιωσιμότητας της επένδυσης.
 • Ηλεκτρονική και φυσική υποβολή του επενδυτικού σχεδίου στις υπηρεσίες του Φορέα του προγράμματος.
 • Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης.
 • Παροχή πρόσθετων στοιχείων (εάν κάτι τέτοιο παρουσιαστεί ως αναγκαίο).
 • Ενημέρωση για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

  Διοίκηση του έργου περιλαμβάνει:
 • Η ανάλυση της εγκριτικής απόφασης και των όρων υλοποίησης.
 • Κατάρτιση πλάνου υλοποίησης - ταμειακές ροές - πρόοδος έργου.
 • Συμβουλές που απαιτούνται για την ομαλή ροή της υλοποίησης.
 • Σύνταξη και υποβολή αναλυτικών αναφορών προόδου.
 • Προετοιμασία της επιχείρησης για τον έλεγχο.
 • Υποβολή αιτημάτων τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.
 • Υποβολή αιτημάτων ελέγχου.
 • Υποβολή αιτημάτων πληρωμής.
 • Φυσική παρουσία συνεργάτη της UMP κατά την πιστοποίηση του έργου.
 • Ενημέρωσή σας για την εκταμίευση της επιχορήγησης.